!USKORO! Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti

U lipnju 2022. godine očekuje se otvaranje Poziva “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”. Poziv će biti namijenjen malim, srednjim i srednje kapitaliziranim poduzećima do 3.000 zaposlenih. Predviđena je alokacija sredstava u iznosu 1,9 milijardi kuna za ulaganja u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu.

Prihvatljivi korisnici bit će financijski održiva poduzeća iz prihvatljivih sektora čiji projektni prijedlozi doprinose barem jednom od sljedećih ciljeva:

 • promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;
 • dekarbonizacija i smanjenje emisije energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Predviđeni maksimalni iznos po projektu bit će:

 • za MSP-ove do 7,5 milijuna kuna;
 • za srednje kapitalizirana poduzeća do 35 milijuna kuna.

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
 • ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
 • usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
 • ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
 • promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
 • savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
 • aktivnosti neophodne za provedbu projekta.

Prihvatljivi troškovi:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (npr. građenje ili rekonstrukcija poslovnih objekata; preuređenje i modernizacija; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila; nabava hardvera i softvera; nabava patenata, autorskih prava i sl.)
 • savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 • sudjelovanje na sajmovima
 • usavršavanje
 • uvođenje grijanja i hlađenja
 • priprema projektne dokumentacije
 • promidžba i vidljivost.

Maksimalna moguća razine potpore EU potpore u postotku ukupnog troška ulaganja (tzv. intenziteti potpore) bit će sukladna GBER-u i važećoj karti regionalnih potpora, a intenziteti potpore kreću se od 20% – 50% prihvatljivih troškova, ovisno o vrsti potpore, veličini poduzeća i lokaciji ulaganja.

 1. Regionalne potpore za početna ulaganja (troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i troškovi plaća proizašle iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja)

Intenziteti regionalnih potpora za pojedinu regiju: 

2. Potpora za ulaganje u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća kroz regionalne potpore za ulaganje  – financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitog ulaganja

3. Potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja (npr. troškovi osoblja, instrumenata, opreme, zgrada, zemljišta u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt, troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, troškovi znanja i patenata, dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja nastali izravno uslijed projekta)

4. Potpore za usavršavanje kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima (npr. troškovi predavača i polaznika)

5. Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti (npr. dodatni troškovi ulaganja neophodni za postizanje više razine energetske učinkovitosti)

6. Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (npr. nova postrojenja te dodatni troškovi ulaganja neophodni za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora)

7. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (npr. troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti)

8. de minimis potpore.