NOVOSTI

Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija. Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati : početna ulaganja u

!OTVORENO! Bespovratne potpore za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Cilj Poziva je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća

Svrha ovog Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike. Ukupan raspoloživ iznos

Provedbom Programa i dodjelom izvanredne potpore cilj je ublažiti posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućiti nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinjskim mesom, mesom peradi i jajima. U okviru Programa provode se sljedeće mjere:  Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva Mjera 2.

U lipnju 2022. godine očekuje se otvaranje Poziva “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”. Poziv će biti namijenjen malim, srednjim i srednje kapitaliziranim poduzećima do 3.000 zaposlenih. Predviđena je alokacija sredstava u iznosu 1,9 milijardi kuna za ulaganja u zelene tehnologije koje doprinose energetski i resursno učinkovitom gospodarstvu. Prihvatljivi korisnici bit

31. svibnja 2022. godine otvoren je Javni poziv za kandidiranje projekata u sklopu sufinanciranja projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini. Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2022. godine. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva 13.000.000,00 kn.  Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova (osim Mjere B – 100%).

Predmet ovog Poziva je doprinos ispunjenju pravne stečevine EU na temelju obveza iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji iz područja gospodarenja otpadom, odnosno sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u skladu s Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. i Naputkom o provedbi Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. godine najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%. Ukupna bespovratna sredstva: 354.000.000,00 kn Minimalni

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta i udruge šumoposjednika (barem jedan član upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta). Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 do 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore je 100%. Prijave traju do 30. rujna 2022. godine.   Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća. Korisnik privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta natječaja. Korisnici obrti i trgovačka društva, kao i šumoposjednici koji nisu u rangu “mali šumoposjednik”,  moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera

Poštovani, LAG Međimurski doli i bregi započeo je proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG- Međimurski doli i bregi (LRS LAG-a) za razdoblje 2023.-2027. godine. Pozivamo Vas na radionicu za pripremu dokumenta Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi gdje možete sudjelovati u pripremi vizije ruralnog razvoja i uključiti vlastite planirane projekte u LRS LAG-a

Ministarstvo poljoprivrede je u ponedjeljak, 2. svibnja 2022., objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, vrijedan ukupno 30 milijuna kuna. Rok za podnošenje prijava počinje teći 12. svibnja 2022. i traje do 31. svibnja 2022.

NA VRH