!OTVORENO! 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

/ / Novosti, Poljoprivreda

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta i udruge šumoposjednika (barem jedan član upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta).

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 do 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore je 100%.

Prijave traju do 30. rujna 2022. godine.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je obvezan dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela kojim je odobren šumogospodarski plan i/ili potvrdu Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije kojom je odobren jednakovrijedni dokument s kojim je predmetno ulaganje usklađeno i to:

  • za šume privatnih šumoposjednika, ulaganje mora biti usklađeno s Programom gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika i/ili Programom gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za šume privatnih šumoposjednika i/ili Elaboratom šumskouzgojnih radova u šumama šumoposjednika;
  • za šume i šumska zemljišta u vlasništvu RH, ulaganje mora biti u skladu s osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom i/ili programom gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže i/ili jednakovrijednim instrumentom.

U slučaju nepropisanih ili neodgovarajućih propisanih radova konverzije te drugačije propisanih radova konverzije u važećim programima za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika, a na zahtjev korisnika potpore, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede može izdati Elaborat šumskouzgojnih radova u šumama privatnih šumoposjednika u kojem predlaže poslovne planove ako smatra da je takve radove potrebno provesti.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je obvezan priložiti Plan konverzije (Prilog 3 ovog Natječaja) kao dio zahtjeva za potporu, izrađen i ovjeren od ovlaštenog inženjera šumarstva.

Potpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova navedenih u Prilogu 4 Natječaja za 4 tipa i 9 načina izvođenja konverzije.

Potpora se umanjuje za procijenjenu vrijednost drvne mase na panju prije konverzije, sukladno podacima iz Plana konverzije (Prilog 3 Natječaja).

 

S obzirom na vrstu ulaganja, najveći broj bodova nosi “konverzija panjača, šikara, šibljaka, makija i gariga u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika“, zatim “konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća”, a najmanji broj bodova donosi “konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća” (Prilog 2 – Kriteriji odabira).

Dodatne bodove mogu ostvariti privatni šumoposjednici koji su završili izobrazbu ili savjetovanje o održivom gospodarenju šumama (programi Ministarstva poljoprivrede, Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije).

 

Cjelokupnu dokumentaciju pronađite na poveznici.