OTVORENO – 4.1.1. Vinogradarstvo – “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

/ / Novosti, Poljoprivreda

Dana 02. lipnja 2021. godine otvoren je natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 16.07.2021. (12:00) do 30.09.2021. (12:00)

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru vinogradarstva koje će se postići ulaganjima u podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara, sa ili bez opremanja.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 70.000.000,00 kuna.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR. Najviša javna potpora za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu iznosi 100.000,00 EUR

Intenzitet javne potpore iznosi do 50%. Moguće ostvariti dodatnih 20% u slučajevima:

a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik

b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

c) ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Više na linku: Agencija za za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju