!E-SAVJETOVANJA! Objavljena dva Nacrta natječaja u sklopu Mjere 8 Programa ruralnog razvoja

/ / Novosti, Ostali

Na E- savjetovanjima objavljena su dva Nacrta natječaja u sklopu Mjere 8 Programa ruralnog razvoja:

  1. Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” – provedba tipa operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta i udruge šumoposjednika (barem jedan član upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave Nacrta).

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 do 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore je 100%.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je obvezan dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela kojim je odobren šumogospodarski plan i/ili potvrdu Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije kojom je odobren jednakovrijedni dokument s kojim je predmetno ulaganje usklađeno i to:

  • za šume privatnih šumoposjednika, ulaganje mora biti usklađeno s Programom gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika i/ili Programom gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za šume privatnih šumoposjednika i/ili Elaboratom šumskouzgojnih radova u šumama šumoposjednika;
  • za šume i šumska zemljišta u vlasništvu RH, ulaganje mora biti u skladu s osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom i/ili programom gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže i/ili jednakovrijednim instrumentom.

Potpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova navedenih u Prilogu 4 Natječaja za 4 tipa i 9 načina izvođenja konverzije.

Potpora se umanjuje za procijenjenu vrijednost drvne mase na panju prije konverzije, sukladno podacima iz Plana konverzije (Prilog 3 Natječaja).

Ovisno o vrsti ulaganja, najveći broj bodova nosi “konverzija panjača, šikara, šibljaka, makija i gariga u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika”, zatim “konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća”, a najmanji broj bodova donosi “konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća”.

 

Više saznajte OVDJE.

 

  1. Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 8.6. “Potpora za ulaganja u šumske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda” – provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim metodama”

Svrha Natječaja je dodjela sredstava po projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva, šumoposjednici, udruge šumoposjednika u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.

Korisnici obrti i trgovačka društva, kao i šumoposjednici koji nisu u rangu “mali šumoposjednik” moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Korisnik privatni šumoposjednik u rangu “mali šumoposjednik” koji radove izvodi samo u svojoj šumi ne mora biti licencirani izvoditelj radova u šumarstvu.

Visina javne potpore po projektu je od 5.000 EUR do 700.000 EUR, a intenzitet potpore je do 50%.

Projekt se odnosi na:

  • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i pridobivanje drva i/ili
  • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva i/ili instalaciju i/ili kupnju opreme za informacijsko-komunikacijske tehnologije u postupcima preddindustrijske prerade drva i/ili
  • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva i/ili
  • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pridobivanje šumske biomase i/ili
  • kupnju novih i/ili rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju i/ili
  • izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata i kupnju nove i/ili rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda.

Lista prihvatljivih troškova nalazi se u Prilogu 3 Natječaja.

Veći broj bodova moguće je ostvariti ovisno o vrsti ulaganja (ulaganje u nove strojeve, izgradnja i/ili rekonstrukcija, ulaganje u rabljene strojeve), energetsku učinkovitost ulaganja te utjecaj ulaganja na okoliš.

 

Više saznajte OVDJE.