e – Savjetovanja – Poziv za dodjelu sredstava “Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj energiji i toplinarstvu”

/ / Mala i srednja poduzeća, Novosti
sunčana elektrana

Na e-Savjetovanjima objavljen je Prijedlog Poziva za dodjelu sredstava “Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu”. 

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 eura.

Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstava će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

  • fotonaponske elektrane – alokacija 50.000.000,00 eura
  • elektrane na biomasu – alokacija 5.000.000,00 eura
  • bioplinske elektrane – alokacija 5.000.000,00 eura

Najniži iznos po projektnom prijedlogu – 100.000,00 eura

Najviši iznos sredstava po projektnom prijedlogu – 2.000.000,00 eura

 

Intenzitet potpore 

Mikro i malo poduzeće – 55 – 80%

Srednje poduzeće – 45 – 70%

Veliko poduzeće – 35 – 60%

 

Prihvatljivi prijavitelji

  • mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija

 

Prihvatljive aktivnosti

Ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe:

  • Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana pri čemu stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%;
  • Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja;
  • Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini;
  • Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem 1. i/ili 2. i/ili 3.;
  • Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti navedenih pod brojem 1., 2., 3. i 4.

 

Više na POVEZNICI.