!E-SAVJETOVANJA! Objavljen Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH

/ / Novosti, Ostali, Poljoprivreda

Prihvatljiv podnositelj prijave je poduzetnik koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

a. mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31)

b. ima proizvodnju u području djelatnosti iz podtočke 1. ove točke na teritoriju Republike Hrvatske, i to najmanje dvije poslovne godine na dan objave javnog natječaja na temelju ovoga Programa

c. preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda/ primitka u zadnje tri fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala

d. prethodnu 2021. poslovnu godinu završio s pozitivnim financijskim rezultatom

e. ima najmanje dvije zaposlene osobe (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu)

f. nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava

g. ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi i

h. on, njegovi vlasnici ni osobe ovlaštene za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu za jedno ili više sljedećih kaznenih dijela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

 

U okviru ovoga Programa dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:

 ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja

 ulaganje u proizvodno-poslovni objekt

 ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i

 sudjelovanje na sajmu ili izložbi.

 

Na javni natječaj po ovome Programu podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru.

 

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, uz intenzitet potpore, u okviru provedbene mjere su sljedeći:

Provedbena

mjera 1.

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU I POSTROJENJA

Prihvatljivi troškovi

Strojevi, postrojenja (kotao na biomasu, sušionica, parionica i slično) i za njih vezani uređaji i oprema te s njima povezani troškovi dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija, izvršeno isključivo od istog dobavljača.

Neprihvatljivi troškovi

a) troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj po ovome Programu

b) motorno vozilo (kamion, viličar i slično), prikolica, transporter i slično te šumska mehanizacija

c) tehnologija za proizvodnju cijepanog (ogrjevnog) drva

d) tehnologija za proizvodnju drvnog briketa

e) sustav ekshaucije (odsisa)

a) potrošni materijal, inventar, sitni alat, ručni alat i slično

b) troškovi vlastitog rada i materijala

c) porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe

d) carinske i uvozne pristojbe ili druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično)

Ukupan iznos sredstava

16.500.000,00 kuna

Intenzitet potpore

70 % od ukupno prihvatljivog troška

Iznos potpore

po korisniku

a) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna

b) Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.000.000,00 kuna

 

Provedbena

mjera 2.

ULAGANJE U PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKT

Prihvatljivi troškovi

 građevinski materijal

 izgradnja/ adaptacija/ rekonstrukcija objekta

Neprihvatljivi troškovi

a) troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj po ovome Programu

b) silos, spremište drvne sječke i slično

c) proizvodno-poslovni objekt namijenjen za proizvodnju  cijepanog (ogrjevnog) drva

d) jama, bazen za parenje ili kuhanje trupaca i slično

e) troškovi vezani za ishođenje dokumentacije za izgradnju/ adaptaciju/ rekonstrukciju objekta

f) troškovi vlastitog rada i materijala

g) troškovi pripremnih i zemljanih radova

h) troškovi priključaka (električna energija, voda, plin i slično)

i) troškovi uređenja zemljišta/ okoliša (asfalt, ograda i slično)

j) porez na dodanu vrijednost te sve ostale zakonom regulirane pristojbe

k) carinske i uvozne pristojbe ili druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično)

Ukupan iznos sredstava

10.000.000,00 kuna

Intenzitet potpore

70 % od ukupno prihvatljivog troška

Iznos potpore

po korisniku

a) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna

b) Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.000.000,00 kuna

 

Provedbena

mjera 3.

ULAGANJE U INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

Prihvatljivi troškovi

 softver/ aplikacija

 nadogradnja postojećeg softvera/ aplikacije

Neprihvatljivi troškovi

 troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj po ovome Programu

 hardver/ stolno, prijenosno računalo i njegovi dijelovi, tablet i slično

 održavanje aplikacija

Ukupan iznos sredstava

1.500.000,00 kuna

Intenzitet potpore

70% od ukupno prihvatljivog troška

Iznos potpore

po korisniku

a) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna

b) Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna

 

Provedbena

mjera 4.

SUDJELOVANJE NA SAJMU ILI IZLOŽBI

Prihvatljivi troškovi

 najam izložbenog prostora  

 uređenje izložbenog prostora vanjskog pružatelja usluge

 transport izložaka vanjskog pružatelja usluge i

 promidžbeni materijali vezani za nastup na tom sajmu ili izložbi

Neprihvatljivi troškovi

 troškovi nastali prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj po ovome Programu

 dnevnica, smještaj i prijevoz sudionika na sajmu ili izložbi

 poslovni pokloni

 catering

 troškovi održavanja poslovnih sastanaka

Ukupan iznos sredstava

2.000.000,00 kuna

Intenzitet potpore

70% od ukupno prihvatljivog troška

Iznos potpore

po korisniku

a) Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna

b) Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 350.000,00 kuna

 

Sudjelujte u savjetovanju OVDJE.